Y DIFFEITHDIR

Mae darn o dir llwm o goncrid a chwyn gerllaw Rhodfa’r Gorllewin A48 a gorsaf drennau Parc Waun-gron. Mae’n anodd dirnad bod miliwn o bunnoedd, ac yna £680,000 pellach o arian y trethdalwyr eisoes wedi ei wario ar y diffeithdir yma ers 2014.

Cafodd y miliwn cyntaf ei wario ar uwchraddio’r ganolfan ailgylchu oedd ar y safle cyn i hwnnw gau yn ddisymwth. Defnyddiwyd yr ail swm o arian ar ddatblygu’r safle gyda chynlluniau uchelgeisiol i adeiladu gorsaf fysus a bloc uchel o 50 o fflatiau cyngor. Y bwriad ydy trawsnewid y safle yn gyfnewidfa trafnidiaeth i gysylltu llwybrau metro a bysus ar draws y ddinas. Mae’r metro ei hun yn brosiect gwerth miliynau o bunnoedd.

Ac eto dydy gwaith ddim wedi cychwyn ar y safle, sydd yn parhau’n ddiffeithdir ers i Lywodraeth Cymru gau’r ganolfan ailgylchu dros chwe mlynedd yn ôl. Mae oedi wedi bod o ran dyddiad cwblhau’r orsaf fysus tan o leiaf 2023; mae Cyngor Caerdydd yn honni bod y safle wedi’i halogi gydag olew ac mae angen cyfleuster arbennig i gael gwared ohono, a dyma sydd yn arwain at oedi.

Wrth i’r gofyniad i Gymru ailgylchu rhagor o wastraff nag erioed, roedd cau’r ganolfan ailgylchu yn y lle cyntaf yn destun dadl, heb sôn am y cynlluniau i adeiladu bloc uchel o fflatiau gerllaw cyfnewidfa trafndidiaeth.

Wrth amddiffyn y penderfyniad i adeiladu ar y safle, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd:

 “Er mwyn gwella trafnidiaeth cyhoeddus, mae angen buddsoddi’n sylweddol ar y rhwydwaith cyfan. Rhan yn unig o ofyniad llawer ehangach i adeiladu’r seilwaith trafnidiaeth y mae Caerdydd ei angen ydy adeiladu’r gyfnewidfa yn Heol Waun-gron, ac mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wireddu hynny.”

Felly, lle mae’r gwaith? Pam ei fod yn parhau yn ddiffeithdir ar ôl buddsoddi cymaint o arian? Mae naw mlynedd ers cau’r ganolfan ailgylchu i’r gwaith gorffenedig arfaethedig yn eithafol ac mae hyn cyn i unrhyw oedi pellach lesteirio cynnydd. Mae’n gwbl ddealladwy bod trigolion yr ardal leol yn anhapus gyda’r sefyllfa.

Ymddengys bod cau Canolfan ailgylchu Waun-gron pan fo’r ddinas angen cyfleuster o’r fath yn gamgymeriad mawr. I genedl fechan, mae Cymru ar y blaen yn ei hymrwymad i ailgylchu, yn bedwerydd orau yn y byd yn 2018. Dim ond yr Almaen, sydd yn ailgylchu 56% o’i gwastraff, Awstria a De Korea sydd â chyfraddau uwch o ailgylchu. Mae Cymru yn ailgylchu 52.2% o wastraff, yn fwy na’r Swisdir werdd, er bod gan y Swisdir y systemau gorau yn y byd; mae cartrefi a busnesau yn gyfrifol am ddiwallu costau unrhyw wastraff na ellir ei ailgylchu.

Os bydd y datblygiad trafnidiaeth a thai yn mynd rhagddo yn Waun-gron, yr unig sicrwydd fydd y cynnydd mewn costau ac fe fydd gwrthwynebiad hefyd yn cynyddu, nid yn unig ymysg trigolion lleol ond ymysg yr holl drethdalwyr a fydd yn cael eu heffeihio gan benderfyniadau gwael Llywodraeth Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.