Carchar yng Nghymru

Gan Rhys ab Owen - Ein Ymgeisydd ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Mae COVID-19 wedi datgelu llawer o wendidau yng Nghymru. Un gwendid o'r fath nad yw, yn fy marn i, yn cael digon o sylw yw system garchardai Cymru.

Cyn y pandemig roeddem yn gwybod mai Cymru sydd â'r boblogaeth uchaf o garcharorion y pen yng Ngorllewin Ewrop.

 

 

Roeddem yn gwybod hyn, nid oherwydd ffigurau a gynhyrchwyd gan Lywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru, ond oherwydd ymchwil ddiflino a gynhaliwyd gan Dr Rob Jones o Brifysgol Caerdydd. O ganlyniad i wneud ceisiadau rhyddid gwybodaeth diddiwedd a edrych trwy filoedd o dudalennau o ddata, darganfu pa mor wirioneddol ofnadwy yw'r sefyllfa yng Nghymru ac mae wedi gweithio'n ddiflino i dynnu sylw at y mater. Dim ond oherwydd cwestiynau Seneddol gan Liz Saville Roberts AS y mae'r ffigurau yn ystod y pandemig ar gael.

 

Rwy'n ei chael hi'n anodd credu nad yw gwybodaeth o'r fath yn cael ei chyhoeddi gan Lywodraeth y DU na Chymru ac nad yw ar gael yn rhwydd. Ni ddylai fod i fyny i unigolion gasglu a dadansoddi data sydd o ddiddordeb cyhoeddus mor sylweddol. Dylai'r data hwn fod ar gael yn hawdd a dylid nodi'r ffigurau ar gyfer Cymru yn glir. Cydnabuwyd hyn gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ôl yn 2017 ond nid yw wedi cael ei weithredu o hyd.

 

Ar 27 Mawrth 2020, 17 diwrnod ar ôl datgan bod COVID-19 yn bandemig byd-eang, datgelodd gwaith Rob fod nifer y bobl a gedwir yng ngharchardai Cymru wedi cyrraedd ei bwynt uchaf erioed. Y gyfradd garcharu yng Nghymru oedd 163 fesul 100,000 o'i gymharu â 139 fesul 100,000 yn Lloegr. Cofnodwyd carchar Abertawe fel y carchar mwyaf gorlawn yng Nghymru a Lloegr. Ym mis Mehefin 2020, roedd Carchar Abertawe yn orlawn o 34% a charchar Caerdydd o 28%.

 

Yn dilyn hyn, dangosodd data y Weinyddiaeth Gyfiawnder fod 25% o achosion tebygol o COVID-19 mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr yng ngharchardai Cymru. Carchar Berwyn yn Wrecsam sydd â'r nifer uchaf o achosion Covid-19 gyda charchar Caerdydd yn y trydydd safle.

 

Er gwaethaf y nifer anghymesur o uchel o achosion yng Nghymru, teitl y strategaeth gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) yw ' Interim assessment of impact of various population management strategies in prisons in response to Covid-19 pandemic in England’ (fy mhwyslais i). Nid oes un sôn am Iechyd Cyhoeddus Cymru na Llywodraeth Cymru yn y strategaeth. Ar 1 Mai 2020, ailgyhoeddwyd y strategaeth a thynnwyd y data yn ymwneud â Chymru.

 

Mae hyn yn tynnu sylw at y broblem gyntaf - yr hyn y mae cydweithiwr Rob, yr Athro Richard Wyn Jones, yn ei ddisgrifio fel yr ‘jagged edge’.  Y gwrthdaro cymhleth rhwng materion a ddatganolwyd i Senedd Cymru a'r rhai a neilltuwyd i Senedd y DU. Mae cyfiawnder wedi'i gadw yn San Steffan ond mae llawer o feysydd polisi hanfodol a chysylltiedig fel addysg, iechyd a thai wedi'u datganoli i'r Senedd.

 

Cafodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Thomas, y cyn-Arglwydd Brif Ustus, ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i adolygu'r system gyfiawnder gyfan yng Nghymru. Roeddwn yn ffodus i chwarae rhan wrth ddrafftio’r adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019. Cawsom 200 o gyflwyniadau ysgrifenedig, clywsom dystiolaeth lafar gan 150 o dystion a chynnal 80 sesiwn ymgysylltu.

 

Roedd y dystiolaeth a glywyd yn tynnu sylw'n glir at y problemau a'r materion sy'n dod i'r amlwg o ganlyniad i'r ‘jagged edge’. Er enghraifft, clywsom nad oedd gan garcharorion o Gymru fynediad at driniaethau iechyd yn y carchar nac ar ôl eu rhyddhau, a bod carcharorion yn aml yn gadael y carchar heb drefniadau tai digonol. Felly pwysleisiodd yr adroddiad bwysigrwydd mabwysiadu dull system gyfan o gyfiawnder yng Nghymru, sy'n cyd-fynd â pholisi iechyd, addysg a chymdeithasol.

 

Er gwaethaf bod â sylfaen dystiolaeth gref ar gyfer datganoli cyfiawnder i Gymru, ymateb Llywodraeth y DU i argymhellion y Comisiwn oedd bod pobl Cymru yn cael eu gwasanaethu'n well o dan awdurdodaeth Cymru a Lloegr.

 

Fodd bynnag, mae gweithredoedd Llywodraeth y DU ei hun, yn enwedig mewn perthynas â system garchardai Cymru yn ystod pandemig COVID-19 wedi chwyddo'r ‘jagged edge’ fel y'i gelwir. O dan gynlluniau’r Weinyddiaeth gyfiawnder i ryddhau carcharorion yn gynnar o ganlyniad i’r firws, nid oes unrhyw sôn am yr angen i Iechyd Cyhoeddus Cymru ddelio ag unrhyw broblemau iechyd nac i awdurdodau lleol Cymru ddelio â materion tai. Hefyd, mae’r ffaith nad yw Iechyd Cyhoeddus Cymru hyd yn oed yn cael ei grybwyll yn strategaeth HMPPS i ddelio â COVID-19 mewn carchardai yn awgrymu nad yw HMPPS mewn sefyllfa i ddelio’n ddigonol â’r ‘jagged edge’.

 

Yr ail broblem a waethygir gan COVID-19 yw poblogaeth carchar uchel Cymru. O ystyried mai ni sydd â'r boblogaeth fwyaf o garcharorion y pen yng Ngorllewin Ewrop, dau o'r carchardai mwyaf yng Ngorllewin Ewrop a'r carchar mwyaf gorlawn yng Nghymru a Lloegr, does ryfedd fod nifer yr achosion COVID-19 yng ngharchardai Cymru yn anghymesur o uchel . Mae hyn yn ei dro yn rhoi poblogaeth y carchardai, staff carchardai a chyhoedd gyffredinol Cymru mewn mwy o berygl o COVID-19, a'r GIG yng Nghymru dan fwy o straen.

 

Bydd llawer o farnwyr a bargyfreithwyr yn dweud bod troseddwyr sy'n cael eu hanfon i'r carchar bellach yn cael dedfrydau hirach a bod nifer cynyddol yn cael dedfrydau o garchar am droseddau a fyddai wedi bod yn orchymyn cymunedol o'r blaen. Mae'r cynnydd ym mhoblogaeth carchardai Cymru yn mynd yn groes i dystiolaeth a dderbynnir yn rhyngwladol bod dedfrydau cymunedol cadarn yn sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer adsefydlu yn y rhan fwyaf o achosion. Mae'r dedfrydau hyn nid yn unig yn darparu cosb addas ond maent hefyd yn galluogi gwneud iawn ac adfer.

 

Yng Ngogledd Iwerddon mae'r gost o gael gorchmynion cymunedol dwys a gwaith atal wedi'i thalu gan ostyngiad yn y rhai sy'n mynd i’r carchar. Er cyd-destun, y boblogaeth garchar ddyddiol ar gyfartaledd yng Ngogledd Iwerddon yn 2018/19 oedd 1,448. Mae hynny'n rhoi cyfradd garcharu o 77 fesul 100,000 iddynt. Pe bai'r gyfradd honno'n cael ei chymhwyso i Gymru byddai 2,687 yn llai o garcharorion yng Nghymru ddiwedd mis Mawrth 2020.

 

Mae gwleidyddion yn aml yn cefnogi dedfryd o garchar gan eu bod yn credu mai dyna mae dioddefwyr a'r cyhoedd ei eisiau. Fodd bynnag, mae profiad a thystiolaeth yn dangos mai'r hyn y mae dioddefwyr ei eisiau yw gwrandawiad teg, y ddedfryd yn cael ei egluro’n glir iddynt, ac ailsefydlu'r troseddwr y y gymuned.

 

Mae ymchwil Rob Jones ar COVID-19 yng ngharchardai Cymru yn tanlinellu bodolaeth set o broblemau sydd â gwreiddiau dwfn yng Nghymru - problemau na ellir eu hanwybyddu mwyach. Rhaid ystyried o ddifrif fathau eraill o ddedfrydau sydd â goruchwyliaeth gref i sicrhau tegwch i ddioddefwyr a gwella hyder y cyhoedd yn y system gyfiawnder.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.