Newyddion

FFURF BERYGLUS O DDEMOCRATIAETH

Yn araf, gyda chymorth y ddeddfwriaeth sydd yn cael ei wthio’n gyflym drwy’r Senedd oherwydd y pandemig coronafeirws, mae democratiaeth yn marw. Y Mesur Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd enfawr a fydd yn cael effaith mawr ar yr hawl i brotestio, heb sôn am amharu ar hawliau grwpiau Teithwyr a Roma, ydy’r ychwanegiad diweddaraf at reoli drwy ddyfarnu Llywodraeth y DU. Mae adran arbennig hyd yn oed wedi’i neilltuo i gerfluniau yn sgil proestiadau Black Lives Matter, gan osod dedfrydau o hyd at ddeng mlynedd am halogi cofebau cyhoeddus.

Mae’r Mesur Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd yn ymestyn pwerau’r heddlu i atal protestiadau sydd yn achosi ‘ anniddigrwydd difrifol’ yn ogystal â rhoi cosbau llym i brotestwyr sydd yn achosi ‘annifyrrwch difrifol’.

Mae’r gosb o ddeng mlynedd am ddifrodi cerfluniau yn gwbl anghymesur. Deng mlynedd ydy’r tariff uchaf a roddir am fygythiadau i ladd, gwenwyno heb fod yn farwol ac ymosodiad anweddus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y PWNC LLOSG

MAE ANGEN I LYWODRAETH CYMRU WEITHREDU I ATAL TRYCHINEB GRENFELL ARALL

Rhaid dysgu gwersi o bob trychineb. Dinistrwyd 72 o fywydau mewn un bloc o fflatiau oherwydd tân yn Llundain yn 2017 ac un flwyddyn yn ddiweddarach, collwyd o leiaf 64 o fywydaui mewn tân yng Nghanolfan siopa yn Kemerovo, Siberia.

Dwy wlad miloedd o filltiroedd ar wahân ac eto mae’r ddwy drychineb yn rhannu’r un nam marwol, sef esgelustod troseddol o ran diogelwch tân.

Yn Rwsia, y prif achosion oedd system larwm tân diffygiol ac allanfeydd tân wedi’u cloi, tra yn Llundain arweiniodd waliau yn cynnwys insiwleiddio marwol ynghyd â system rheoli mwg a lanwodd y llwybrau dianc gyda mwg at golli bywydau yn drasig.

Lledaenodd y tannau gyda ffyrnigrwydd mor gyflym, ac eto mae systemau cyfiawnder ar draws y byd yn boenus o araf, yn enwedig mewn achosion lle mae sawl asiantaeth dan sylw ac mae cyfrifoldeb yn cael ei symud o un i’r llall. Ychwanegwch y pandemig Covid at hyn ac mae’n cael effaith ar gyflymdra’r achosion llys.

Ond y cwestiwn ydy, a fydd angen gweld trychineb arall cyn i Lywodraeth Cymru weithredu i gael gwared ar y cladin marwol o gartrefi mewn blociau uchel o fflatiau?

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y DIFFEITHDIR

Mae darn o dir llwm o goncrid a chwyn gerllaw Rhodfa’r Gorllewin A48 a gorsaf drennau Parc Waun-gron. Mae’n anodd dirnad bod miliwn o bunnoedd, ac yna £680,000 pellach o arian y trethdalwyr eisoes wedi ei wario ar y diffeithdir yma ers 2014.

Cafodd y miliwn cyntaf ei wario ar uwchraddio’r ganolfan ailgylchu oedd ar y safle cyn i hwnnw gau yn ddisymwth. Defnyddiwyd yr ail swm o arian ar ddatblygu’r safle gyda chynlluniau uchelgeisiol i adeiladu gorsaf fysus a bloc uchel o 50 o fflatiau cyngor. Y bwriad ydy trawsnewid y safle yn gyfnewidfa trafnidiaeth i gysylltu llwybrau metro a bysus ar draws y ddinas. Mae’r metro ei hun yn brosiect gwerth miliynau o bunnoedd.

Ac eto dydy gwaith ddim wedi cychwyn ar y safle, sydd yn parhau’n ddiffeithdir ers i Lywodraeth Cymru gau’r ganolfan ailgylchu dros chwe mlynedd yn ôl. Mae oedi wedi bod o ran dyddiad cwblhau’r orsaf fysus tan o leiaf 2023; mae Cyngor Caerdydd yn honni bod y safle wedi’i halogi gydag olew ac mae angen cyfleuster arbennig i gael gwared ohono, a dyma sydd yn arwain at oedi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

IAITH A’R GENHEDLAETH GOLL

“Rwyf yn credu’n angerddol y dylai cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol o bobl ifanc yng Nghymru a’r DU allu parhau i fwynhau ac elwa o brofiad Erasmus.”

Dyma eiriau Dr Hywel Ceri Jones,sylfaenydd y cynllun Erasmus byd-eang, cynllun oedd yn galluogi myfyrwyr o’r DU i astudio mewn prifysgolion dramor. Colled arall i Gymru a ddaeth yn sgil Brexit ydy’r ffaith nad ydy’r DU bellach yn rhan o’r cynllun addysgiadol cyfoethog yma a sefydlwyd gan y Cymro blaengar hwn.

Nawr, er bod Cymru a’r Alban yn awyddus i ailymuno gyda chynllun Erasmus a 145 o Aelodau Senedd Ewrop yn eu cefnogi drwy ysgrifennu at Arlywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, mae’r UE wedi datgan na all cenhedloedd ateb y gofyniad i ailymuno gydag Erasmus, dim ond  gwlad yn ei  chyfanrwydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cost Cudd Gofalwyr

Yn ystod y pandemig mae gofalwyr di-dâl yng Nghymru wedi arbed £33 miliwn bod dydd i’r Senedd. Mae tua 370,000 o ofalwyr ar draws Cymru ac eto dydy arbed arian i’r Llywodraeth ddim yn rhywbeth i’w ddathlu wrth i ofalwyr ddod i ben eu tennyn. Dydy nifer o’r rhai sydd yn gofalu am berthynas neu bartner ddim yn ymwybodol o’u hawliau cyfreithiol; mae rhai ohonynt yn blant nad ydynt ar hyn o bryd yn mynychu ysgol; dydy nifer o ofalwyr ddim yn gwybod lle i gael cymorth yn enwedig yn ystod pandemig byd-eang pan mae gwasanaethau iechyd dan bwysau a phan fo cefnogaeth wedi diflannu.

Mae’n argyfwng sydd yn dwysáu ac yn un sydd yn aml yn cael ei anwybyddu wrth i feddyliau droi tuag at gyflwyno brechlynnau a dyfodol economi fregus y DU. Dywedodd Prif Weithredwraig yr elusen Gofalwyr Cymru, Helen Walker: “gyda phob diwrnod sydd yn mynd heibio yn ystod y pandemig yma mae gofalwyr yn cael eu gwthio i’r eithaf gan ddarparu hyd yn oed mwy o ofal i’w hanwyliaid gyda chefnogaeth sydd yn gyflym leihau.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae pobl eisiau gwybod pryd y gallen nhw dderbyn y brechlyn"

Plaid Cymru yn galw am y tryloywder mwyaf posibl i feithrin ymddiriedaeth, a chwestiynu'r system apwyntiadau mewn llythyr agored at y Gweinidog Iechyd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Pleidleisiwch o blaid Cymru” – Llywodraeth uchelgeisiol newydd ar gyfer amseroedd cyfnewidiol

Plaid Cymru yn dadorchuddio slogan etholiadol gan addo i adleisio "ysbryd '99"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Angen cynllun adfer addysg cynhwysfawr ar frys"

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Siop un stop': Plaid Cymru yn datgelu cynllun ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl pobl ifanc

Rhun ap Iorwerth yn cyhoeddi cynllun newydd y Blaid i gefnogi lles meddyliol pobl ifanc

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amddiffyn ein mannau gwyrdd

northern_meadow.jpg

Gan Rhys ab Owen - Ein Hymgeisydd y Senedd ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Pan basiwyd Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol) fe’i cyfarfuwyd â ffanffer fawr a’i disgrifio fel cenfigen cenhedloedd eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.