Llofnodi ein Deiseb

petition_graphic_(3).png

Ar Ionawr 28, 2016 mabwysiadodd Cyngor Llafur Caerdydd ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) hynod o ddadleuol yn ffurfiol. Agorodd hyn y llifddorau ar gyfer adeiladu miloedd o dai a gorchuddio ardaloedd mawr o diroedd gwyrdd gyda choncrid yng ngorllewin Caerdydd. O ganlyniad i hynny, rydym wedi gweld tagfeydd traffig difrifol ar Heol Llantrisant, Heol Pant-y-Gored a Heol Isaf.

Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei ddiweddaru, mae’n ofyniad statudol ar y Cyngor i’w adolygu’n llawn o fewn pedair blynedd i’w fabwysiadu. A dyma’r amser i wneud hynny.

Mabwysiadwyd y CDLl mewn byd sydd yn dra gwahanol i’r byd sydd ohoni heddiw. Roedd yn gyfnod cyn Brexit, Covid-19, dirwasgiad tebygol a gwerthfawrogiad o’r newydd o’r gofod gwyrdd o amgylch ein cartrefi. Mae’r amcangyfrif o’r ffigurau twf yn y boblogaeth a ddefnyddiwyd gan y Cyngor yn eu cynllun wedi ei hen wrthod. Yn dilyn y materion a godwyd yn ystod y broses ymgynghori gwreiddiol, ynghyd â chanfyddiadau adolygiad annibynnol penderfynodd y Cyngor leihau eu lefel cyffredinol o dwf yn nifer y tai o 45,5000 i 41,100. Credwn bod angen i’r Cyngor fynd yn llawer ymhellach yn yr hinsawdd presennol.

Rydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Gyngor Dinas Caerdydd i ymrwymo i ymchwiliad llawn ac annibynnol i amcanestyniad twf poblogaeth fel rhan o’r adolygiad i’r CDLl. Yn ogystal, rhaid mabwysiadu unrhyw argymhellion a wneir yn ystod yr adolygiad, a dylai unrhyw ostyngiad yn y nifer cyffredinol o anheddau ddigwydd yn bennaf ar safleoedd wyrdd.

 

 

Gellir gweld polisi preifatrwydd Plaid Cymru yma

13 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.